НОВОСТИ   ЭНЦИКЛОПЕДИЯ   ЛЕГЕНДЫ И МИФЫ   СКАЗКИ   КАРТА САЙТА   ССЫЛКИ  


предыдущая главасодержаниеследующая глава

210 - 211. Волшебное зеркальце

210

Быу сабе круль з крулевай і мелі адну дачкў вельмі харошую. После ў караля жонка умерла, і ён ажаніўся з другою, харошчаю1, як была першая; але дачка ад першей жонкі за яё харошчая. Аднаго разу жонка караля падышла да люстра2 і пытаецца: "Люстро, люстро! Чы харошая я?" - "Ты харошая, але твая пасербіца3 яшчэ харошчая!" - адказало4 люстро. Тая крулева казала лакею весці пасербіцу на спацыр5, там яё забіць і прынесці на тарэлцы серца. Лакей зараз павёў кралеўну на спацыр, сказаў ей ўсё, што казала крулева, і намейсцо6 каралеўны забіў сабаку, выняў серца і, палажыўшы на тарэлцу, аднёс да крулевай; а кралеўне сказаў, каб яна ішла, куды сабе хочэ.

1 (Лучшей.)

2 (К зеркалу.)

3 (Падчерица.)

4 (Отвечало.)

5 (Прогулка.)

6 (Вместо.)

Крулева вельмі была рада, што страціла сваю пасербіцу, ад сабе харошчую; а кралеўна, разстаўшыся з лакеем, пашла туды, куды панясуць очы. Ідзе яна дак ідзе - аж у лесе стаіць палац1, аж там у ўсіх пакоях папрыбірано і нікога няма. Яна хадзіла па том палацы, хадзіла, аж прыязджаюць дванаццаць мужчын; а тые мужчыны былі дванаццаць братоў каралевічаў, каторые жылі ў летнім палацы. Хадзілі яны па ўсіх пакоях, аж у адном у самам астатнем знашлі панну. Разглядзеўшы яё, кажды з ней захацеў жаніцца; але як не маглі пагадзіцца2, то узялі яё сабе за сястру і вельмі уважалі.

1 (Дворец.)

2 (Согласиться.)

Тая крулева была пэўная1, што пасербіцы няма; але аднаго раза, прэз цякавосць2, падышла да люстра і запыталася: "Люстро, люстро! Чы харошая я?" - "Ты харошая, але твая пасербіца яшчэ харошчая - у дванаццаці братоў каралевічаў". Крулева казала прывясці да сабе бабу-чараўніцу і, даўшы ёй многа грошэй, сказала: "Глядзі ты мне, кабы пасербіцы маёй ў тры дні не было!" - "Добра!" - сказала чараўніца, перабралася за крамарку3 і пашла. Прыходзіць да таго палацу, гдзе жыла кралеўна, аж там нікога боле не застала - толькі адну кралеўну, сядзеўшую пад акном. Кралеўна, ўбачыўшы бабу, казала зараз яё да сабе прывесці і стала разпытвацца: аткуль яна? "Я хаджу па свеце, каб што-небудзь зарабіць; я крамарка і маю да продання іголкі, шпількі, персцёнкі і другія тавары". - "Ну, пакажы!" - сказала кралеўна. Тая баба зачала паказваць персцёнкі, і кралеўна адзін упадабала4, заплаціла болей - колькі баба хацела, і адправіла яё. Доўго перабірала кралеўна той персцёнак, а после ўлажыла на палец. Як ўлажыла, так зрабілася нежывою.

1 (Уверена.)

2 (Из любопытства.)

3 (Переоделась торговкою.)

4 (Королевне один понравился.)

Папрыязджалі браты з палявання1 і зараз пабеглі вітацца2 з сястрою. Входзяць у яё пакой - аж яна ляжыць нежывая. Плакалі браты, плакалi, а после зачалі разбіраць, как улажыць другое адзене3; толькі што яны зачалі разбіраць, аж адзін зняў персцёнак; як зняў персцёнак, дак кралеўна ажыла і, ўстаўшы, сказала: "Як я смачно спала!" - "Ты ня спала, але была нежывая; цябе нехта ачараваў", - сказалі брацця. "Гэта, мусібыць4, баба, ў каторай я купіла персцёнак, мяне ачаравала". Браты, на другі дзень выезджаючы, прыказалі, каб нікога да палацу не ўпущаць.

1 (С охоты.)

2 (Приветствовать.)

3 (Надеть другое платье.)

4 (Должно быть, вероятно.)

Крулева ізноў прышла да люстра пытацца, і тое таксамо адказало, што "ты харошая, а твая пасербіца яшчэ харошчая". Зараз паслала крулева па тую чараўніцу і прыказала ей канечне страціць з свету пасербіцу. Тая баба перабралася за небарачку1 і пашла да палацу, гдзе жыла кралеўна. Падышла пад акно кралеўны і стала гаварыць пацяры2. Кралеўна, пачуўшы, казала вынясці тры грошы і адправіць бабу. Лакей, каторы выносіў грошы бабе, быў ад яё загоджаны3 і падняўся ваткнуць шпільку, каторую дала баба. Той лакей аднаго дня, вымятаючы, нібыто знашоў шпільку, панёс яё да кралеўны і аддаў. Кралеўна думала, што гэта шпілька яё, узяла - ўлажыла ў галавў. Як толькі ўлажыла, дак і зрабілася нежывою. Браты, прыехаўшы, пашлі да яё пакою і там знашлі яё нежывую; зачалі разбіраць, і кралеўна не ажыла. Яны зрабілі для яё срэбную труну4, завязлі ў неякі лес і там павесілі на адном дзераве.

1 (Нищенкою.)

2 (Молитва "Отче наш", и вообще молитва.)

3 (Подговорен.)

4 (Серебряный гроб.)

Крулева, убіраючыся, ізноў запыталася ў люстра: чы харошая яна? І люстро адказало, што "ты найхарошчая ў цэлым свеце". Крулева была вельмі рада, што няма нікога, хто бы за яё быў харошчы. Аднаго дня ў том лесе, гдзе вісела ў труне кралеўна, паляваў неякі кралевіч здалека. Сабакі кралевіча, як загналіся за зайцамі, дак аж да той труны, гдзе вісела кралеўна. Кралевич паляцеў конно1 за сабакамі. Сабакі кінулі зайца і зачалі ўядаць2 на дзераво угору3, гдзе вісела труна. Кралевіч, зазлаваўшыся4 на сабак за тое, што кінулі зайца, паляцеў іх біць; але як пад'ехау, дах бляск у вочы яму ўдарыў. Ён глянуў угору і ўбачыў срэбную труну; ён зараз паклікаў людзей і казаў тую труну зняць, улажыць на воз5 і вязці дадому, і там паставіць у яго пакоі - так, каб ніхто не бачыў. Людзі кралевіча зараз знялі труну, адвезлі дадому кралевіча і паставілі у яго пакоі.

1 (На коне.)

2 (Лаять.)

3 (Вверх.)

4 (Озлобившись.)

5 (На телегу.)

На другі дзень і сам кралевіч прыехаў дадому, зараз прышоў да свайго пакою, адчыніу1 труну і там убачыў вельмі харошую панну, і так у ней закахаўся2, што нікуды не выходзіў. Радзіцы3 кралевіча самы не ведалі, што рабіць, што такі сын нудны4 і ніяк не пущае нікога да свайго пакою. Аднаго дня ён сядзеў у сваём пакоі, а после ўзяў зняў верх ад труны і зачау выбіраць шпількі з галавы і ўтыкаць у свой сурдут5; і як выняў адну шпільку, дак панна і ажыла. Ён зачаў яё абнімаць і зачаў разпытвацца, што з нею было? Яна расказала кралевічу аб усем і также яго палюбіла. Яны сідзелі ў сваём пакоі цэлы дзень, аназаўтра пашлі да радзіцаў, каб іх благаславілі. Прышоўшы туды, яны расказалі аб усем, і радзіцы вельмі былі рады, што сын развесяліўся, і іх паблагаславілі. У нядзелю6 было вяселле7, а па вяселлі паехалі да бацька кралеўны. Прыехаўшы да бацька, дачка расказала аб усем: як яё мачаха хацела страціць з свету, як яна была ў дванаццаці кралевічаў, а после як яё знашоў кралевіч і як яны пожаніліся. Бацька хацеў сваю жонку расцягнуць на жалезныя бороны, але дачка не пазволіла. Назаўтра быў бал, на каторым былі і тые дванаццаць кралевічаў; і я там быў, мёд-віно піў, па барадзе цякло, а ў роце не было.

1 (Отворил.)

2 (Влюбился.)

3 (Родители.)

4 (Скучный, печальный.)

5 (Сюртук, камзол.)

6 (Воскресенье.)

7 (Свадьба.)

211

В некотором царстве, в некотором государстве жил-был купец-вдовец; у него были сын, да дочь, да родной брат... В одно время собирается этот купец в чужие земли ехать, разные товары закупать, берет с собой сына, а дома оставляет дочку; призывает он своего брата и говорит ему: "Препоручаю тебе, любезный братец, весь мой дом и хозяйство и усердно прошу: присматривай построже за моей дочкою, учи ее грамоте, а баловать не позволяй!" После того простился купец с братом и с дочерью и отправился в путь. А купеческая дочь была уж на возрасте и такой красоты неописанной, что хоть целый свет изойди, а другой подобной не сыщешь! Пришла дяде нечистая дума в голову, не дает ему ни днем, ни ночью покоя, стал он приставать к красной девице. "Или, - говорит, - грех со мной сотвори, или тебе на свете не жить; и сам пропаду и тебя убью!.."

Пошла как-то девица в баню, дядя за нею - только в дверь, она хвать полный таз кипятку и окатила его с головы до ног. Три недели провалялся он, еле выздоровел; страшная ненависть грызет ему сердце, и начал он думать: как бы отсмеять эту насмешку? Думал, думал, взял да и написал к своему брату письмо: твоя-де дочь худыми делами занимается, по чужим дворам таскается, дома не ночует и меня не слушает. Получил купец это письмо, прочитал и сильно разгневался; говорит сыну: "Вот твоя сестра весь дом опозорила! Не хочу ж ее миловать: поезжай сию минуту назад, изруби негодницу на мелкие части и на этом ноже привези ее сердце. Пусть добрые люди не смеются с нашего рода-племени!"

Сын взял острый нож и поехал домой; приехал в свой родной город потихоньку, никому не сказываясь, и начал по сторонам разведывать: как живет такая-то купеческая дочь? Все в один голос хвалят ее - не нахвалятся: и тиха-то, и скромна, и бога знает, и добрых людей слушается. Разузнавши все, пошел он к своей сестрице; та обрадовалась, кинулась к нему навстречу, обнимает, целует: "Милый братец! Как тебя господь принес? Что наш родимый батюшка?" - "Ах, милая сестрица, не спеши радоваться. Не к добру мой приезд: меня прислал батюшка, приказал твое белое тело изрубить на мелкие части, сердце твое вынуть да на этом ноже к нему доставить".

Сестра заплакала. "Боже мой, - говорит, - за что такая немилость?" - "А вот за что!" - отвечал брат и рассказал ей о дядином письме. "Ах, братец, я ни в чем не виновна!" Купеческий сын выслушал, как и что случилося, и говорит: "Не плачь, сестрица! Я сам знаю, что ты не виновна, и хоть батюшка не велел принимать никаких оправданий, а все-таки казнить тебя не хочу. Лучше соберись ты и ступай из отцовского дома куды глаза глядят; бог тебя не оставит!" Купеческая дочь не стала долго думать, собралась в дорогу, простилась с братцем и пошла, куда - и сама не ведает. А ее брат убил дворовую собаку, вынул сердце, нацепил на острый нож и повез к отцу. Отдает ему собачье сердце: "Так и так, - говорит, - по твоему родительскому приказанию казнил сестрицу". - "А ну ее! Собаке собачья и смерть!" - отвечал отец.

Долго ли, коротко ли блуждала красная девица по белому свету, наконец зашла в частый, дремучий лес: из-за высоких деревьев чуть-чуть небо видно. Стала она ходить по этому лесу и случайно вышла на широкую поляну; на этой поляне - белокаменный дворец, кругом дворца железная решетка. "Дайка, - думает девица, - зайду я в этот дворец, не все же злые люди, авось худа не будет!" Входит она в палаты - в палатах нет ни души человеческой; хотела было назад поворотить - вдруг прискакали на двор два сильномогучие богатыря, вошли во дворец, увидали девицу и говорят: "Здравствуй, красавица!" - "Здравствуйте, честные витязи!" - "Вот, брат, - сказал один богатырь другому, - мы с тобой тужили, что у нас хозяйничать некому; а бог нам сестрицу послал". Оставили богатыри купеческую дочь у себя жить, назвали родною сестрицею, отдали ей ключи и сделали надо всем домом хозяйкою; потом вынули острые сабли, уперли друг дружке в грудь и положили такой уговор: "Если кто из нас посмеет на сестру посягнуть, то не щадя изрубить его этою самою саблею".

Вот живет красная девица у двух богатырей; а отец ее закупил заморских товаров, воротился домой и немного погодя женился на другой жене. Была эта купчиха красоты неописанной и имела у себя волшебное зеркальце; загляни в зеркальце - тотчас узнаешь, где что делается. Раз как-то собрались богатыри на охоту и наказывают своей сестрице: "Смотри же, до нашего приезду никого к себе не пущай!" Попрощались с нею и уехали. В это самое время заглянула купчиха в зеркальце, любуется своей красотой и говорит: "Нет меня в свете прекраснее!" А зеркальце в ответ: "Ты хороша - спору нет! А есть у тебя падчерица, живет у двух богатырей в дремучем лесу, - та еще прекраснее!"

Не полюбились эти речи мачехе, тотчас позвала к себе злую старушонку. "На, - говорит, - тебе колечко; ступай в дремучий лес, в том лесу есть белокаменный дворец, во дворце живет моя падчерица; поклонись ей и отдай это колечко - скажи: братец на память прислал!" Старуха взяла кольцо и отправилась, куда ей сказано; приходит к белокаменному дворцу, увидала ее красная девица, выбежала навстречу - захотелось, значит, вестей попытать с родной стороны. "Здравствуй, бабушка! Как тебя господь занес? Все ли живы-здоровы?" - "Живут, хлеб жуют! Вот братец просил меня про твое здоровье проведать да прислал в подарок колечко; на, красуйся!" Девица так рада, так рада, что и рассказать нельзя; привела старуху в комнаты, угостила всякими закусками да напитками и наказала своему брату родному низко кланяться. Через час времени старуха поплелась назад, а девица стала любоваться колечком и вздумала надеть его на пальчик; надела - и в ту ж минуту упала мертвая.

Приезжают два богатыря, входят в палаты - сестрица не встречает: что такое? Заглянули к ней в спальню; а она лежит мертвая, словечка не молвит. Взгоревались богатыри: что всего краше было, то нежданно-негаданно смерть взяла! "Надо, - говорят, - убрать ее в новые наряды да в гроб положить". Стали убирать, и заприметил один на руке у красной девицы колечко: "Неужели так ее и похоронить с этим колечком? Дай лучше сниму, на память оставлю". Только снял колечко - и красная девица тотчас открыла очи, вздохнула и ожила. "Что с тобой случилось, сестрица? Не заходил ли кто к тебе?" - спрашивают богатыри. "Заходила с родной стороны знакомая старушка и колечко принесла". - "Ах, какая же ты непослушная! Ведь мы недаром тебе наказывали, чтоб никого без нас в дом не пускала. Смотри, в другой раз того не сделай!"

Спустя несколько времени заглянула купчиха в свое зеркальце и узнала, что ее падчерица по-прежнему жива и прекрасна; позвала старуху, дает ей ленточку и говорит: "Ступай к белокаменному дворцу, где живет моя падчерица, и отдай ей этот гостинец; скажи: братец прислал!" Опять пришла старуха к красной девице, наговорила ей с три короба разных разностей и отдала ленточку. Девица обрадовалась, повязала ленточку на шею - и в ту же минуту упала на постель мертвою. Приезжают богатыри с охоты, смотрят - сестрица лежит мертвая, стали убирать ее в новые наряды и только сняли ленточку - как она тут же открыла очи, вздохнула и ожила. "Что с тобой, сестрица? Али опять старуха была?" - "Да, - говорит, - приходила старушка с родной стороны, мне ленточку принесла". - "Ах, какая ты! Ведь мы ж тебя просили: никого без нас не примай!" - "Простите, милые братцы! Не вытерпела, хотелось из дому вестей послушать".

Прошло еще несколько дней - заглянула купчиха в зеркальце: опять жива ее падчерица. Позвала старуху. "На, - говорит, - волосок! Ступай к падчерице, непременно умори ее!" Улучила старуха время, когда богатыри на охоту поехали, пришла к белокаменному дворцу; увидала ее в окошечко красная девица, не вытерпела, выскочила к ней навстречу: "Здравствуй, бабушка! Как тебя бог милует?" - "Покуда жива, голубушка! Вот таскалась по миру и сюда забрела тебя проведать". Привела ее красная девица в комнату, угостила всякими закусками и напитками, расспросила про родных и наказала кланяться брату. "Хорошо, - говорит старуха, - буду кланяться. А ведь тебе, голубушка, чай и в голове поискать некому? Дай-ка я поищу". - "Поищи, бабушка!" Стала она искать в голове красной девицы и вплела в ее косу волшебный волосок; как скоро вплела этот волосок, девица в ту же минуту сделалась мертвою. Старуха зло усмехнулась и ушла поскорей, чтобы никто не застал ее, не увидел.

Приезжают богатыри, входят в комнаты - сестра лежит мертвая; долго они вглядывались-присматривались, нет ли на ней чего лишнего? Нет, ничего не видать! Вот сделали они хрустальный гроб - такой чудный, что ни вздумать, ни взгадать, только в сказке сказать; нарядили купеческую дочь в блестящее платье, словно невесту к венцу, и положили в хрустальный гроб; тот гроб поставили посеред большой палаты, а над ним устроили балдахин красного бархату с бриллиантовыми кистями, с золотыми бахромами, и повесили на двенадцати хрустальных столбах двенадцать лампад. После того залились богатыри горючими слезами; обуяла их великая тоска. "На что, - говорят, - нам на белом свете жить? Пойдем, решим себя!" Обнялись, попрощались друг с дружкою, вышли на высокий балкон, взялись за руки и бросились вниз; ударились об острые камни и кончили свою жизнь.

Много-много годов прошло. Случилось одному царевичу на охоте быть; заехал он в дремучий лес, распустил своих собак в разные стороны, отделился от охотников и поехал один по заглохшей тропинке. Ехал, ехал, и вот перед ним поляна, на поляне белокаменный дворец. Царевич слез с коня, взошел по лестнице, стал покои осматривать; везде уборы богатые, роскошные, а хозяйской руки ни на чем не видно: все давным-давно покинуто, все запущено! В одной палате стоит хрустальный гроб, а в гробу лежит мертвая девица красоты неописанной: на щеках румянец, на устах улыбка, точь-в-точь живая спит.

Подошел царевич, взглянул на девицу, да так и остался на месте, словно невидимая сила его держит. Стоит он с утра до позднего вечера, глаз отвести не может, на сердце тревога: приковала его краса девичья - чудная, невиданная, какой во всем свете другой не сыскать! А охотники давно его ищут; уж они по лесу рыскали, и в трубы трубили, и голоса подавали - царевич стоит у хрустального гроба, ничего не слышит. Солнце село, сгустился мрак, и тут только он опомнился - поцеловал мертвую девицу и поехал назад. "Ах, ваше высочество, где вы были?" - спрашивают охотники. "Гнался за зверем, да немного заплутал". На другой день чуть свет - царевич уж на охоту собирается; поскакал в лес, отделился от охотников и тою же тропинкою приехал к белокаменному дворцу. Опять целый день простоял у хрустального гроба, глаз не сводя с мертвой красавицы; только позднею ночью домой воротился. На третий день, на четвертый все то же, и так целая неделя прошла. "Что это с нашим царевичем подеялось? - говорят охотники. - Станемте, братцы, за ним следить, замечать, чтобы худа какого не случилося".

Вот поехал царевич на охоту, распустил собак по лесу, отделился от свиты и направил путь к белокаменному дворцу; охотники тотчас же за ним, приезжают на поляну, входят во дворец - там в палате хрустальный гроб, в гробу мертвая девица лежит, перед девицей царевич стоит. "Ну, ваше высочество, недаром вы целую неделю по лесу плутали! Теперь и нам не уйтить отсюда до вечера". Обступили кругом хрустальный гроб, смотрят на девицу, красотой ее любуются, и простояли на одном месте с утра до позднего вечера. Когда потемнело совсем, обратился царевич к охотникам: "Сослужите мне, братцы, великую службу: возьмите гроб с мертвой девицей, привезите и поставьте в моей спальне; да тихомолком, тайно сделайте, чтоб никто про то не узнал, не проведал. Награжу вас всячески, пожалую золотой казною, как никто вас не жаловал". - "Твоя воля жаловать; а мы, царевич, и так служить тебе рады!" - сказали охотники, подняли хрустальный гроб, вынесли на двор, устроили на лошадях и повезли в царский дворец; привезли и поставили у царевича в спальне.

С того самого дня перестал царевич и думать об охоте; сидит себе дома, никуда из своей комнаты не выходит - все на девицу любуется. "Что такое с нашим сыном приключилося? - думает царица. - Вот уж сколько времени, а он все дома сидит, из своей комнаты не выходит и к себе никого не пущает. Грусть-тоска, что ли, напала, али хворь какая прикинулась? Дай пойду посмотрю на него". Входит царица к нему в спальню и видит хрустальный гроб. Как и что? Расспросила-разведала и тотчас же приказ отдала похоронить ту девицу, как следует по обычаю, в мать сырой земле.

Заплакал царевич, пошел в сад, нарвал чудесных цветов, принес и стал расчесывать мертвой красавице русую косу да цветами голову убирать. Вдруг выпал из ее косы волшебный волосок - красавица раскрыла очи, вздохнула, приподнялась из хрустального гроба и говорит: "Ах, как я долго спала!" Царевич несказанно обрадовался, взял ее за руку, повел к отцу, к матери. "Мне, - говорит, - бог ее дал! Не могу жить без нее ни единой минуты. Позволь, родимый батюшка, и ты, родная матушка, допусти жениться". - "Женись, сынок! Против бога не пойдем, да и такой красоты во всем свете поискать!" У царей ни за чем остановок не бывает; в тот же день честным пирком да и за свадебку.

Женился царевич на купеческой дочери, живет с нею - не нарадуется. Прошло сколько-то времени - вздумалось ей поехать в свою сторону, отца с братцем навестить; царевич не прочь, стал у отца проситься. "Хорошо, - говорит царь, - поезжайте, дети мои любезные! Ты, царевич, отправляйся сухим путем в объезд, осмотри этим случаем все наши земли и порядки узнай, а жена твоя пусть на корабле плывет прямым путем". Вот изготовили корабль к походу, нарядили матросов, назначили начального генерала; царевна села на корабль и вышла в открытое море, а царевич поехал сухим путем.

Начальный генерал, видючи прекрасную царевну, позавидовал ее красоте и начал к ней подольщаться; чего бояться, думает, - ведь она теперь в моих руках, что хочу - то и делаю! "Полюби меня, - говорит он царевне, - коли не полюбишь - в море выброшу!" Царевна отвернулась, не дает ему ответу, только слезами заливается. Подслушал генеральские речи один матросик, пришел к царевне вечером и стал говорить: "Не плачь, царевна! Одевайся ты в мое платье, а я твое надену; ты ступай на палубу, а я в каюте остануся. Пусть генерал меня в море выбросит - я того не боюсь; авось справлюся, доплыву до пристани: благо теперь земля близко!" Поменялись они платьем; царевна пошла на палубу, а матрос лег на ее постель. Ночью явился в каюту начальный генерал, схватил матроса и выкинул в море. Матрос пустился вплавь и к утру добрался до берега. Корабль пришел к пристани, стали матросы сходить на землю; сошла и царевна, бросилась на рынок, купила себе поварскую одежу, нарядилась поваренком и нанялась к своему родному отцу на кухне прислуживать.

Немного спустя приезжает к купцу царевич. "Здравствуй, - говорит, - батюшка! Принимай-ка зятя, ведь я на твоей дочке женат. Да где ж она? Аль еще не бывала?" А тут начальный генерал с докладом является: "Так и так, ваше высочество! Несчастье случилося: стояла царевна на палубе, поднялась буря, началась качка, голова у ней закружилась - и мигнуть не успели, как царевна свалилась в море и потонула!" Царевич потужил-поплакал, да ведь со дна моря не воротишь; видно, такова судьба ей назначена! Погостил царевич у своего тестя несколько времени и велел своей свите к отъезду готовиться; купец на прощанье задал большой пир; собрались к нему и купцы, и бояре, и все сродники: были тут и родной брат его, и злая старуха, и начальный генерал.

Пили, ели, прохлаждалися; один из гостей и говорит: "Послушайте, господа честные! Что все пить да пить - с того добру не быть; давайте-ка лучше сказывать сказки". - "Ладно, ладно! - закричали со всех сторон. - Кто же начнет?" Тот не умеет, другой не горазд, а третьему вино память отшибло. Как быть? Отозвался тут купеческий приказчик: "Есть у нас на кухне новый поваренок, много по чужим землям странствовал, много всяких див видывал и такой мастер сказки сказывать - что на поди!" Купец позвал того поваренка. "Потешь, - говорит, - моих гостей!" Отвечает ему поваренок-царевна: "Что рассказать-то вам: сказку аль бывальщину?" - "Сказывай бывальщину!" - "Пожалуй, можно и бывальщину, только с таким уговором: кто меня перебьет, того чумичкой в лоб".

Все на это согласились. И царевна начала рассказывать все, что с нею самой случилося. "Так и этак, - говорит, - была у купца дочь; поехал купец за море и поручил своему родному брату смотреть за девицей; дядя позарился на ее красоту и не дает ей ни минуты спокою..." А дядя слышит, что речь про него идет, и говорит: "Это, господа, неправда!" - "А, по-твоему неправда? Вот же тебе чумичка в лоб!" После того дошло дело до мачехи, как она волшебное зеркальце допрашивала, и до злой старухи, как она к богатырям в белокаменный дворец приходила, - и старуха и мачеха в один голос закричали: "Вот вздор какой! Этого быть не может". Царевна ударила их по лбу чумичкою и стала рассказывать, как она лежала в хрустальном гробе, как нашел ее царевич, оживил и женился на ней и как она поехала отца навестить.

Генерал смекнул, что дело-то не ладно, и просится у царевича: "Позвольте мне домой уйти; что-то голова разболелась!" - "Ничего, посиди немножко!" Стала царевна про генерала рассказывать; ну, и он не вытерпел. "Все это, - говорит, - неправда!" Царевна его чумичкою в лоб да сбросила с себя поварское платье и открылась царевичу: "Я-де не поваренок, я - твоя законная жена!" Царевич обрадовался, купец - тоже; бросились они обнимать, целовать ее; а потом принялись суд судить; злую старуху вместе с дядею на воротах расстреляли, мачеху-волшебницу к жеребцу за хвост привязали, жеребец полетел в чистое поле и разнес ее кости по кустам, по яругам; генерала царевич сослал на каторгу, а на его место пожаловал матроса, что царевну от беды спас. С того времени жили царевич, его жена и купец вместе - долго и счастливо.


предыдущая главасодержаниеследующая глава


© Злыгостев А. С., дизайн, подборка материалов, оцифровка, статьи, разработка ПО 2001–2019
При использовании материалов проекта (в рамках допустимых законодательством РФ) активная ссылка на страницу первоисточник обязательна:
http://skazka.mifolog.ru/ 'Сказки народов мира'
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь